کارسنجی و زمان‌سنجی مشاغل:

  • مستندسازی روش‌های انجام کار و تعیین دامنه فعالیت‌ها
  • زمان‌سنجی به روش تخمین، Stop watch و سایر روش های استاندارد و متعارف
  • تعیین زمان استاندارد فعالیت‌ها
  • ارائه راهکارها و روش‌های ارتقای راندمان و سرعت انجام کار