مدیریت کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی:

 • طراحي سيستمهاي كنترل كيفيت
 • طـراحي، مستندسازي و استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت سري ISO 9000
 • طراحي و اجرای نظام ۵S
 • مشاوره تعالی سازمانی شامل:
  • آموزش مدل تعالی سازمانی
  • پیگیری الزامات مدل تعالی
  • تدوین اظهارنامه تعالی
  • مشاوره خودارزیابی
  • تعریف پروژه های بهبود
   • طرح ریزی و اجرای سیستم CRM (مدیریت ارتباط با مشتری)
   • عارضه یابی جامع سازمانی و ارائه برنامه های بهبود