مدیریت عملکرد کارکنان

  • طراحی سیستم ارزیابی عملکرد ۳۶۰ درجه
  • تدوین طرح های انگیزشی کارکنان با رویکرد های مالی و غیرمالی
  • تدوین پرسشنامه های استاندارد ارزیابی عملکرد
  • تهیه گزارشات بازخور با رویکرد توانمندسازی کارکنان