برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک

  • تدوین ارکان جهت ساز سازمان (بیانیه ماموریت، چشم انداز و ارزش‌ها)
  • تحلیل محیط بیرونی EFE و درونی IFE و ترسیم ماتریس های SWOT ، CPM ، Space ، BCG و QSPM
  • برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC)
  • ترجمه­ی اهداف در قالب مدل های کسب و کار و برنامه‌های عملیاتی
  • تدوین نظام ممیزی و پایش اهداف و برنامه‌های استراتژیک