بررسی شایستگی، استعدادیابی و توسعه سرمایه های انسانی:

مدیریت استعداد شامل:

  • تدوین مدل و مولفه های شایستگی
  • طراحی مدلی برای ارزیابی شایستگی های کارکنان
  • طراحی مدلی برای ارزیابی شایستگی های مشاغل سازمان
  • تطبیق شایستگی های فردی با مشاغل سازمانی