سازماندهي و طبقه‌بندي مشاغل و نيروي انساني:

  • مطالعات و طراحي ساختار سازماني
  • مشاوره در زمينه سيستمهاي حقوق و دستمزد و نظام‌های پرداخت
  • تهيه واجراي طرح هاي طبقه بندي مشاغل
  • پياده سازي نظام هاي ارزشيابي كاركنان
  • تهيه آئين نامه ها و نظامهاي اداري و پرسنلي
  • مدیریت عملکرد منابع انسانی، ارزیابی رضایت کارکنان و رضایت شغلی
  • غنی سازی مشاغل و چرخش شغلی
  • تدوین شرایط احراز و استانداردهای دانش و مهارت تخصصی مشاغل