تهیه طرح‌های توجیهی (BP) و مشاوره کارآفرینی:

  • تهیه طرح توجیهی با استفاده از نرم افزار کامفار
  • برآورد ظرفیت و انتخاب ماشین‌آلات، نیروی انسانی و طراحی استقرار ماشین‌آلات (Lay out)
  • طراحی فرایند تولید و بهینه‌سازی روش‌های تولید
  • مشاوره کارآفرینی و راهنمایی درخصوص الزامات قانونی، تکنولوژی، اقتصادی و نیروی انسانی مرتبط
  • مشاوره درخصوص دریافت تسهیلات بانکی مرتبط با پروژه های کارآفرینی