رديف

فرم ها و بخشنامه ها

لينك دانلود

۱ بخشنامه مزد جدید سال ۱۳۹۹ لينك دانلود
۲ جدول سنوات ۱۳۹۹ لينك دانلود
۳ خلاصه بخشنامه سال ۱۳۹۹ لينك دانلود
۴ کسر تحصیل ۱۳۹۹ لينك دانلود
۵ خلاصه مزد سال ۱۳۹۸ لينك دانلود
۶ جدول سنوات سال ۱۳۹۸ لينك دانلود
۷ جدول كسر تحصيل سال ۱۳۹۸ لينك دانلود

۸

فرم هاي شركت هاي پيمانكار

لينك دانلود

۹

نظام ارزيابي و طبقه بندي مشاغل

لينك دانلود

۱۰

جدول سنوات سال ۱۳۹۷

لينك دانلود

۱۱

جدول كسر تصيل ۱۳۹۷

لينك دانلود

۱۲

فرم خام ليست تطبيق

لينك دانلود

۱۳

خلاصه مزد سال ۱۳۹۷

لينك دانلود

۱۴

نمونه حكم كارگزيني

لينك دانلود