رديف

 

فرم ها و بخشنامه ها

 

لينك دانلود

 

۱

 

 

فرم هاي شركت هاي پيمانكار

 

لينك دانلود

 

۲

 

 

نظام ارزيابي و طبقه بندي مشاغل

 

لينك دانلود

 

۳

 

جدول سنوات سال ۹۷

 

لينك دانلود

 

۴

 

جدول كسر تصيل ۱۳۹۷

 

لينك دانلود

 

۵

 

فرم خام ليست تطبيق

 

لينك دانلود

 

۶

 

خلاصه مزد سال ۹۷

 

لينك دانلود

 

۷

 

نمونه حكم كارگزيني

 

لينك دانلود